Recent Major Exhibitions
 

'Watercolours & Oil Paintings' Limassol 2016
'New Works' Lania 2015
'New Works' Lania 2013
'Synopsis' Lania 2011
'Identity' Nicosia 2009
'Akamas - Karpasia' Nicosia 2008
'The Dead Zone' Nicosia 2001